Regulamin

1. ITNinja wykonuje usługi dla osób prywatnych oraz firm (zwanych dalej Klientami).

2. Klient traktowany jest przez Serwis jako wyłączny właściciel dostarczonego sprzętu, na zasadzie z art. 339 w zw. z art. 341 Kodeksu cywilnego, chyba że Klient wyraźnie oświadczy, że nie jest właścicielem sprzętu.

3. Protokół przyjęcia sprzętu do serwisu jest podstawowym dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu. W ewentualności utraty potwierdzenia, odbiór towaru umożliwia okazanie dokumentu tożsamości.

4. ITNinja zobowiązuje się do ochrony danych osobowych, a także przestrzegania tajemnicy handlowej dotyczącej współpracy z Klientem.

5. ITNinja nie ponosi odpowiedzialności za dane oraz oprogramowanie i następstwa związane z ich utratą oraz za wady ukryte i fizyczne dostarczonego nośnika danych i / lub sprzętu komputerowego (np. uszkodzona struktura dysku, czynniki zewnętrzne mający wpływ na spójność danych).

6. Za akcesoria pozostawione w sprzęcie komputerowym, a nie zgłoszone w momencie oddawania sprzętu do naprawy Serwis nie odpowiada.

7. Klient ponosi pełną odpowiedzialność prawną za posiadane nielicencjonowane oprogramowanie oraz wszelkie dane przekazane łącznie ze sprzętem komputerowym wraz z dołączonymi nośnikami.

8. Klient oświadcza, że jest świadomy, iż każda ingerencja w sprzęt komputerowy (z wykluczeniem instalacji systemów i oprogramowania) lub diagnoza może spowodować utratę gwarancji producenta.

9. ITNinja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wykonania usług naprawczych z powodu niedostępności na rynku odpowiednich części zamiennych lub też innych przyczyn niezależnych od Serwisu.

10. Nienaprawiony sprzęt może posiadać objawy inne niż w momencie oddawania urządzenia do serwisu. Wynika to z obecnie stosowanych technologii i metod ich regeneracji. Podobnie sprawa ma się z uszkodzeniami mechanicznymi obudów komputerowych – zwłaszcza elementów ruchomych typu zawiasy – gdzie demontaż obudowy może ukazać rozmiar uszkodzeń. ITNinja nie odpowiada za pogorszenie stanu nośnika informacji na skutek podjętych zabiegów naprawczych.

11. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania usługi przez Serwis oraz w celach statystycznych i archiwalnych.

12. Klient oświadcza, iż został poinformowany o fakcie, że administratorem danych osobowych jest ITNinja, że ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania oraz, że podanie danych jest dobrowolne.

13. W przypadku gdy oddany do serwisu sprzęt jest naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji) ITNinja zastrzega sobie prawo do doliczenia dodatkowych opłat bądź też zmiany warunków, wydłużenia lub odmówienia naprawy (po wcześniejszym poinformowaniu Zamawiającego) – w przypadku odmowy naprawy przez jedną ze stron, Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów diagnozy.

14. ITNinja nie odpoawida za pogorszenie działania lub uszkodzenie sprzetu jeżeli jest on naruszony (np. wcześniejsze naprawy serwisowe, ślady zalania i korozji, ślady upadku, samodzielne próby naprawy lub jakakolwiek inna ingerencja lub naruszenie konstrukcji)

15. ITNinja informuje, iż sprawność użytkowa oraz stan wizualny sprzętu dostarczonego do naprawy może ulec pogorszeniu w wyniku wykonywanych czynności diagnostycznych i napraw (np. ukryte pęknięcia obudowy ujawniające się dopiero w trakcie naprawy, przetarte przewody, tasiemki itp.), co wynika z wad ukrytych, ujawniających się dopiero w momencie podejmowania ww. czynności. Serwis nie ma na to wpływu i nie ponosi za to odpowiedzialności, a ewentualne koszty naprawy tych wad pokrywa Zamawiający.

16. W przypadku nieodebrania sprzętu w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o możliwości odbioru sprzętu, naliczana jest opłata magazynowa w wysokości 5 zł. brutto dziennie, którą musi pokryć Zamawiający. Opłata jest naliczana również wskutek braku możliwości poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru, wynikającej z jego winy (np. podany zły nr telefonu, bądź nieodbieranie telefonu, brak kontaktu mailowego itp.).

17. Jeśli sprzęt nie zostanie odebrany z Serwisu w terminie 12 miesięcy od daty poinformowania Zamawiającego o możliwości odbioru sprzęt ulega utylizacji.